اروند شهاب

ریسک فناوری اطلاعات با کسب و کار

سفارش دهنده
اداره کل آموزش بانک ملت
تاریخ پروژه
1400/11/08
موضوع پروژه
پوستر ریسک فناوری اطلاعات با کسب و کار
خدمات پروژه
طراحی پوستر

توضیحات پروژه

واحد مدیریت ریسک طبق ساختار سازمانی مصوب در سال 1389 تشکیل گردیده است. وظیفه اصلی این واحد طبق نظامنامه مربوطه عبارت از شناسایی، ارزیابی و کنترل به موقع ریسکهای بالقوه به منظور پیشگیری و یا به حداقل رساندن زیانها و بررسی و ارتقای مستمر شیوه های مورد عمل می باشد. واحد مدیریت ریسک در بانک ملت شامل چهار واحد فرعی متشکل از واحد مدیریت ریسک اعتباری، واحد مدیریت ریسک مالی، واحد مدیریت ریسک عملیاتی، و واحد مدیریت ریسک تطبیق می باشد.

در همین راستا اداره کل آموزش بانک ملت اقدام به سفارش پوستری با مضمون همسویی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات با کسب و کار شد.

تصاویر پروژه

ریسک-فناوری-اطلاعات-با-کسب-و-کار