اروند شهاب

نمایشگر شهری میدان قدس

سفارش دهنده
بانک ملت
تاریخ پروژه
1401/03/17
موضوع پروژه
تلویزیون شهری میدان قدس
خدمات پروژه
تلویزیون شهری

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

نمایشگر-شهری-میدان-قدس