اروند شهاب

نمایشگر شهری خیابان شریعتی

سفارش دهنده
بانک ملت
تاریخ پروژه
1401/03/17
موضوع پروژه
تلویزیون شهری خیابان شریعتی
خدمات پروژه
تلویزیون شهری

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

نمایشگر-شهری-خیابان-شریعتی