اروند شهاب

نمایشگر شهری میدان ونک

سفارش دهنده
بانک ملت
تاریخ پروژه
1401/3/01
موضوع پروژه
تلویزیون شهری میدان ونک
خدمات پروژه
تلویزیون شهری

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

نمایشگر-شهری-میدان-ونک